Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ БАЙРАМЫ

2017-жылдың 30-июнь сәнеси елимиз жасларының турмысында ең умытылмас күнлердиң бири болып қалады.

Усы күни Ташкенттеги Симпозиумлар сарайында болып өткен Өзбекстан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң IV қуралтайында  Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң тиккелей басламасы менен «Жаслар — келешек  қурыўшылары» сүрени астында профессионал жумыс­ты әмелге асыратуғын Өзбекстан Жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Аўқам шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сәнеси елимизде «Жаслар күни» сыпатында белгиленетуғын болды.

Байрам бағдарламасына муўапық Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде «Ҳәким ҳәм жаслар» жойбары шеңберинде ушырасыў болып өтти. Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М. Ерниязов жыйналғанларды «Жаслар күни» менен қутлықлап, усы мүнәсибет пенен Өзбекстан Республикасы Президентиниң жоллаған байрам қутлықлаўын оқып еситтирди.

Қутлықлаўда атап өтилгениндей, жасларымыздың нызамлы ҳуқық және мәплерин тәми­йинлеў, олардың арзыў-нийетлерин, уқыбын ҳәм имканиятларын жүзеге шығарыў мәмлекетлик сиясаттың ең әҳмийетли  бағдарына айланды. Жаңадан шөлкемлестирилген Елимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформаларды әмелге асырыўда белсендилик көрсетип, өзиниң билим және қәбилети, нәтийжели мийнети менен елимиздиң раўажланыўына мүнәсип үлес қосып киятырған жасларға «Мард ўғлон» ҳәм «Келажак бунёдкори» мәмлекетлик сыйлықлары шөлкемлестирилген еди. Байрам мүнәсибети менен ескек есиў бойынша халықаралық турнирлердиң жеңимпазы, Жәҳән ҳәм Азия ойынларында жоқары нәтийжелерге ерисип киятырған Исламбек Мәмбетназаров, Шоманай районындағы «Комсервис Шоманай» жеке меншик кәрханасының баслығы Сабур Сагатов  «Мард ўғлон» мәмлекетлик сыйлығын алыўға миясар болды.  Республикамыз басшысы сыйлықларды салтанатлы жағдайда тапсырды. Сондай-ақ, Жаслар мәселелери  бойынша Қарақалпақстан Республикасы ведомстволараралық кеңеси тәрепинен бир топар жасларға естелик саўғалары тапсырылды.

Илажда «Мард ўғлон» мәмлекетлик сыйлығының ийеси С.Сагатов, келешегинен үмит күттиретуғын спортшы И.Мәмбетназаровтың әкеси М.Мәмбетназаров, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң магистранты С.Төрешова шығып сөйлеп, жасларға көрсетилип атырған айрықша итибар және ғамқорлығы ушын ҳүрметли Президентимизге шексиз миннетдаршылық билдирди.

Усы күни «Мен ҳәм Жаслар аўқамы» сүрени астында спорт акциялары, жоқары оқыў орынларының студентлери, кәсип- өнер колледжлери ҳәм акаде­миялық лицейлер, улыўма билим бериў мектеплери оқыўшылары, жәмлеспеген жаслардың қатнасында «6975h da6» марафоны, пайтахтымыздағы «Истиқлол» балалар дем алыў орайында «Жаслар — келешек қурыўшысы» темасында мийнет ярмаркасы ҳәм жаслар сейиллери болып өтти. Сондай-ақ, өткерилген «Китапқумарлық викториналары», китап ярмаркалары, жас аспазлар таңлаўы, миллий ҳәм дүнья аяқ ойынлары фестивалы, жас сүўретшилер ҳәм өнерментлер галареясы, жас исбилерменлер менен фермерлер өнимлериниң көргизбеси, әскерий бөлимлерде «Мәрт жигит» темасындағы дөгерек сәўбетлери, белгили көркем-өнер ғайраткерлериниң қатнасында «Футбол-шоу» ҳәм басқа да бир-биринен қызықлы илажлар қатнасыўшыларда айрықша тәсир қалдырды.

Байрам соңында пайтахтымыздағы «Туран» стадионында «Жаслар — Өзбекстан келешеги» сүрени астында гала концерт болып өтти. Илажда Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў минис­триниң орынбасары М.Иноятов Президентимиздиң Өзбекстан жасларына байрам қутлықлаўын оқып еситтирди. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М. Ерниязов жыйналғанларды байрам менен қутлықлап, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында жасларды Ўатанды сүйиўшилик, миллий дәстүр ҳәм қәдириятларымызға ҳүрмет руўхында тәрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳәм физикалық жақтан бәркамал әўладты камалға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мәплерин қорғаў бойынша әмелге асырылып атырған жумысларға тоқтап өтти. Жаслар аўқамының Әмиўдәрья, Беруний, Тақыятас, Қанлыкөл, Шоманай, Қараөзек, Нөкис районлық кеңеслерине, сондай-ақ, «Жаслар» телеканалының хызмет бабында пайдаланыўы ушын Жаслар аўқамының Қарақалпақстан Республикалық Кеңесине автомашиналарының гилтлери салтанатлы жағдайда тапсырылды.

«Жаслар күни»не бағышланған бундай байрам илажлары республикамыздың барлық ра­йонларында болып өтти.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.09.2018 САХНАДА — ТОҒЫЗ ТОҢҚЫЛДАҚ...

«Той десе қуў бас жумалайды» дегениндей Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында таза имараты пайдаланыўға тапсырылған пайтахтымыздағы Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры әтирапы байрам түсине енип, әтирапына көркем өнер, ша¬йдалары, жаслар, қулласы усы тараўға қызығыўшы ықласбентлер менен толысты.

10.09.2018 АРХЕОЛОГ ИЛИМПАЗДЫҢ ЮБИЛЕЙИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Жаслар орайында Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты археология бөлиминиң баслығы Өзбекстан Қаҳарманы Ғайратдин Хожаниязовтың туўылғанының 70 жыллығына бағышланған кеше болып өтти.

08.09.2018 УЛЛЫ БАБАМЫЗҒА ТЕРЕҢ ҲҮРМЕТ

Өткен жума күни таң сәҳәринде қуслардың сайраған ҳаўазы Беруний районы халқын ертерек оятты. Ҳәттеки, тереклер, гүллер де ерте оянғанға мегзейди.
Сақый қуяш бизди Беруний журтында жыллы нурлары менен күтип алды. Кең азада көшелерди толтырған халайық Беруний бабамыздың руўхын таўап етиўге асықты.

05.09.2018 ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде «Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән декларациясы ҳәм инсан ҳуқықлары тараўында билим алыў ҳуқықы» темасында ушырасыў болып өтти.

31.08.2018 АЙМАҚ БАЛАЛАРЫНА БАЙРАМ САЎҒАСЫ

Жаңа оқыў жылының дәслепки күни пайтахтымыздағы «Жаңа базар» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 45-санлы улыўма билим бериў мектебиниң жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды.

30.08.2018 МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНЫП, ХОШАМЕТЛЕНДИ

Ең уллы байрамымыз-Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң  27 жыллық байрамы жақынласқан сайын кеўлимизди шексиз қуўаныш сезимлери бийлемекте. Халқымыздың уллы пазыйлетлеринен бири-байрамларды мийнетте мол табыслар ҳәм республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысында әҳмийетли орын ийелейтуғын ўақыялар менен күтип алыў әдети ғәрезсизлик байрамы алдында да нәтийжели даўам етпекте.

30.08.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА ЖАҢА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ПАЙДАЛАНЫЎҒА БЕРИЛДИ

Усы жыл 31-август күни кең жәмийетшилик ўәкиллериниң қатнасында бул имаратлардың пайдаланыўға тапсырылыўына арналған салтанатлы мәресим өткерилди.

Усы жерде атап өтиўимиз тийис, бул квартиралардың алтаўының социаллық жақтан қорғаўға мүтәж, кем тәмийинленген, бағыўшысын жоғалтқан ямаса майыплығы бар шахсларға басланғыш төлеми қәўендерлер тәрепинен төленип берилгени болды.