Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ШАЙЫР ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  Өзбекстанға хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Қарақалпақстан халық шайыры Гүлистан Матякубованың дөретиўшилигине бағышланған «Сөз ҳәм саз сыйқыры» темасында әдебий әнжуман болып өтти.

Илажға мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкемлердиң ўәкиллери, шайыр ҳәм жазыўшылар, әдебияттаныўшы илимпазлар, жас дөретиўшилер, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Әнжуман қатнасыўшылары  дәслеп шайырдың өмири ҳәм дөретиўшилигине бағышланған ҳүжжетли фильмди тамаша етти.

Әдебий конференцияны Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев кирис сөз бенен ашып, елимизде Президентимиздиң басшылығында дөретиўши-зыялыларды, соның ишинде,  шайыр ҳәм жазыўшыларды қоллап-қуўатлаў бойынша әмелге асырылып атырған кең көлемли илажларға тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей, Президентимиздиң 2017-жыл 3-августтағы Өзбекстан дөретиўши зыялылары ўәкиллери менен ушырасыўында алға қойылған ўазыйпалардың орынланыўы бойынша бир қатар әҳмийетли ҳүжжетлер қабыл етилди. Президентимиздиң усы жыл 5-апрельдеги «Өзбекстан Жазыўшылар аўқамының жумысын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилиўи буның айқын мысалы болып табылады. Бул әҳмийетли ҳүжжетте аўқам ағзаларының жәмийетлик-руўхый белсендилигин ҳәм жуўапкершилигин арттырыў, оларды жоқары дәрежедеги көркем шығармалар дөретиўге хошаметлеў, олардың материаллық ҳәм руўхый мәплерин қорғаў сыяқлы әҳмийетли ўазыйпалар белгиленген. Жазыўшылар аўқамы тәрепинен белгили жазыўшы-шайырлардың дөретиўшилигине бағышланған илажлар өткериў, олардың таңламалы шығармаларын басып шығарыў ҳәм оны кең жәми­йетшиликке таныстырыўға айрықша итибар қаратылмақта.

Усындай дөретиўши инсанлардан бири Өзбекстанға хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Қарақалпақстан халық шайыры Гүлистан Матякубова (Аннақлычева)  болып табылады. Белгили журналист ҳәм шайырдың бүгинги күнге 26 поэзиялық ҳәм прозалық топламы Ташкент ҳәм Нөкис қалаларындағы баспаларда өзбек, қарақалпақ ҳәм рус тиллеринде басылып шықты. Соның менен бирге, ол бир қатар киносценарийлердиң авторы есапланады. Оның қарақалпақ әдебиятындағы аўдармалары да китап оқыўшыларына кеңнен белгили.

Шайырдың туўылған күниниң 70 жыллығы тек республикамызда емес, ал, пүткил елимиз бойлап кең түрде белгиленбекте. Атап айтқанда, усы мүнәсибет пенен Өзбекстан Жазыўшылар аўқамында болып өткен илажда оның «Өзбекстан» баспасынан басылып шыққан үш томлық «Таңламалы шығармалар топламы» кең жәмийетшиликке таныстырылды.

Илажда Өзбекстан мәденият ҳәм көркем өнер институты Нөкис филиалының студентлери тәрепинен шайырдың қосықлары шеберлик пенен  оқылды.

Әнжуман шайырдың нама қосықларынан дүзилген концерт бағдарламасы менен жуўмақланды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.09.2018 САХНАДА — ТОҒЫЗ ТОҢҚЫЛДАҚ...

«Той десе қуў бас жумалайды» дегениндей Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында таза имараты пайдаланыўға тапсырылған пайтахтымыздағы Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры әтирапы байрам түсине енип, әтирапына көркем өнер, ша¬йдалары, жаслар, қулласы усы тараўға қызығыўшы ықласбентлер менен толысты.

10.09.2018 АРХЕОЛОГ ИЛИМПАЗДЫҢ ЮБИЛЕЙИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Жаслар орайында Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты археология бөлиминиң баслығы Өзбекстан Қаҳарманы Ғайратдин Хожаниязовтың туўылғанының 70 жыллығына бағышланған кеше болып өтти.

08.09.2018 УЛЛЫ БАБАМЫЗҒА ТЕРЕҢ ҲҮРМЕТ

Өткен жума күни таң сәҳәринде қуслардың сайраған ҳаўазы Беруний районы халқын ертерек оятты. Ҳәттеки, тереклер, гүллер де ерте оянғанға мегзейди.
Сақый қуяш бизди Беруний журтында жыллы нурлары менен күтип алды. Кең азада көшелерди толтырған халайық Беруний бабамыздың руўхын таўап етиўге асықты.

05.09.2018 ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде «Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән декларациясы ҳәм инсан ҳуқықлары тараўында билим алыў ҳуқықы» темасында ушырасыў болып өтти.

31.08.2018 АЙМАҚ БАЛАЛАРЫНА БАЙРАМ САЎҒАСЫ

Жаңа оқыў жылының дәслепки күни пайтахтымыздағы «Жаңа базар» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 45-санлы улыўма билим бериў мектебиниң жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды.

30.08.2018 МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНЫП, ХОШАМЕТЛЕНДИ

Ең уллы байрамымыз-Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң  27 жыллық байрамы жақынласқан сайын кеўлимизди шексиз қуўаныш сезимлери бийлемекте. Халқымыздың уллы пазыйлетлеринен бири-байрамларды мийнетте мол табыслар ҳәм республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысында әҳмийетли орын ийелейтуғын ўақыялар менен күтип алыў әдети ғәрезсизлик байрамы алдында да нәтийжели даўам етпекте.

30.08.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА ЖАҢА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ПАЙДАЛАНЫЎҒА БЕРИЛДИ

Усы жыл 31-август күни кең жәмийетшилик ўәкиллериниң қатнасында бул имаратлардың пайдаланыўға тапсырылыўына арналған салтанатлы мәресим өткерилди.

Усы жерде атап өтиўимиз тийис, бул квартиралардың алтаўының социаллық жақтан қорғаўға мүтәж, кем тәмийинленген, бағыўшысын жоғалтқан ямаса майыплығы бар шахсларға басланғыш төлеми қәўендерлер тәрепинен төленип берилгени болды.