Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Өзбекстан Республикасы ҳүкиметлик қарар ҳәм пәрманлары тийкарында банк системасындағы жеңилликлер

1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 17-ноябрдеги ПФ-5242-санлы “Өнерментшиликти жәнеде раўажландырыў ҳәм өнерментшиликти ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў илажлары ҳаққында”ғы Пәрманы тийкарында:

Өнерментшилик жумысы субъектлери - "Өнермент" бирлеспеси ағзаларына жеңиллетилген микрокредитлер бериў, сондай-ақ  өнерментшилик орайларын раўажландырыў орайларын қурыў ушын "Микрокредитбанк" АКБ, "Халық банк" АКБ ҳәм "Агробанк" АКБ ушын кредит линиялары ашылған.

Өзбекстан Республикасы Тиклениў ҳәм раўажланыў фонды коммерциялық банклерге олар тәрепинен өнерментшилик жумысы субъектлерине миллий валютада жеңиллетилген микрокредитлер ажыратыў ушын кредит линиялары:

жеңиллетилген микрокредитлер алты ай жеңиллетилген дәўирди өз ишине алған ҳалда, еки жыл мүддетке, ең кем айлық ис ҳақының 300 есеси муғдарында;

өзлериниң ислеп шығарыў зәрүрликлери ушын әсбап-үскене ҳәм аўысық бөлеклер сатып алыўда жеңиллетилген микрокредитлердиң пайыз ставкасы қайта қаржыландырыў ставкасының 50 пайызын, айланба қәрежетлерди толтырыў ушын болса қайта қаржыландырыў пайыз ставкасында ажыратылады.

2. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 17-августдағы “Исбилерменлик жумысын раўажландырыўды қоллап-қуўатлаў Мәмлекетлик фондын шөлкемлестириў ҳаққында”ғы ПҚ-3225-санлы қарары:

Фондтың тийкарғы ўазыйпасы киши исбилерменлик субъектлерине коммерциялық банклери кредит муғдарының 50 пайызына шекем кепил болыў
(2 миллиард сўмнан көп болмаған кредитлер);

коммерциялық банклердиң көлеми 4 миллиард сўмнан аспайтуғын муғдардағы кредитлери бойынша пайыз қәрежетлерин қаплаў ушын төмендеги эквивалентте компенсация бериў:

миллий валютада - қайта қаржыландырыў ставкасының 1,5 барабарынан аспайтуғын пайыз ставкасында - 5 пайыз муғдарында;

сырт ел валютасында - коммерциялық банклер тәрепинен белгиленген пайыз ставкасының 40 пайызы, бирақ 3 пайыздан артық болмаған мўғдарда ажыратылады.

Кредитлер бойынша пайыз қәрежетлерин қаплаў ушын төмендеги жойбарларды қаржыландырыўда компенсациялар береди:

-аўыл хожалығында, биринши гезекте, энергия тежемкерлиги жоқары заманагөй ыссыханалар қурыў, шарўашылық, қусшылық, балықшылық, қояншылық, палҳаррешилик, жүзимшилик ҳәм бағшылықты, соның сенен бирге, интенсив бағларды раўажландырыўға;

-аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеў тараўында, мийўе-овощ өнимлерин сақлаў бойынша иныраструктура ҳәм усы өнимерди транспортировка қылыў менен байланыслы логистика орайларын шөлкемлестириў;

-исбилерменлик жумысының Фондын басқарыў Кеңеси белгилейтуғын басқа бағдарлардағы жойбарларға.

3. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 5-апрелдеги ПҚ-3651-санлы қарарына тийкар коммерциялық банклер тәрепинен кредит ажыратыў тәртиби:

Коммерциялық банклер тәрепинен мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў жумысы менен шуғылланыўшы исбиерменлик субъектлерине
15 жыл мүддетке, сондай-ақ, 3 жыллық жеңиллетилген дәўир менен жыллық
1 пайызлы ставка бойынша кредитлер ажыратылады;

Кредитлердиң ресурс дереги – Министрлер Кабинети жанындағы Өзбекстан Республикасын раўажландырыў мәмлекетлик бағдарламаларын қаржыландырыў фондының айрықша ашылатуғын есап бети қаржылары.

Коммерциялық банклер тәрепинен исбилерменлик субъектлерине кредитлер қайтарыўлық, төлеўлилик, тәмийинленгенлик, мүддетлилик ҳәм мақсетли пайдаланыў шәртлери тийкарында бериледи;

         4. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 26-апрелдаги “Фермер, дийқан хожалықлары ҳәм тамарқа жер ийелери жумысларын жетилистириў бойынша қосымша илажлар ҳаққында”ғы ПҚ-3680-санлы Қарары тийкарында

Фонд қаржылары төмендегилер ушын пайдаланылады:

- Фермер, дийқан хожалықлары ҳәм тамарқа жер ийелерине 3 жыл мүддетке, сондай-ақ 1 жылға шекем жеңиллетилген дәўир менен жыллық 7 пайызда (2 пайызлық банк маржасын есапқа алған ҳалда) кредитлар бериў ушын “Микрокредитбанк” АКБ, “Агробанк” АКБ ҳәмде Өзбекстан Республикасы Халық банкине  ресурслар жайластырыў;

-коммерциялық банклер арқалы Өзбекстан Республикасы Орайлық банкиниң қайта қаржыландырыў ставкасында (2 пайыз банк маржасын есапқа алған ҳалда) “Тамарқа хызмети” ЖШЖ, аўыл хожалығы тараўындағы басқа да ислеп шығарыў, қайта ислеў, таярлаў, тәмийинлеў, саўда кәрханалары ҳәмде лизинг компанияларына материаллық техникалық базасын беккемлеў, аўыл хожалығы техникалары ҳәм транспортларын сатып алыў, фермер, дийқан хожалықлары ҳәм тамарқа жер ийелериниң ыссыханалар қурыў ушын материаллар ҳәм аўысық бөлеклер сатып алыўға кредитлер бериў.

         5.Әдиллик министрлигинде 2018-жыл 22-февралда 2975-сан менен дизимнен өткерилген “Халықтың бәнтлигин тәмийинлеў ушын коммерциялық банклер тәрепинен микрокредитлер ажыратыў тәртиби ҳаққында”ғы Нызам бойынша

Коммерциялық банклер тәрепинен пухараларға усы Нызам талаплары тийкарында халықтың бәнтлигин тәмийинлеў ушын кредитлер ажыратыў белгиленген. 

Микрокредитлер банклер тәрепинен қарыз алыўшыларға ең кем ис ҳақының 100 есеси мўғдарына шекем жыллық 7 пайыз ставкада ажыратылады.

Банклер өз ишки кредит сиясатына тийкарланып республикамыздың айырым аймақларында жасаўшы қарыз алыўшыларға усы Нызамда белгиленген пайыз ставкасынан кемейтилген пайыз ставкаларында микрокредитлер ажратылыўы мүмкин.

Қарыз алыўшыларға микрокредит кеминде 3 айдан 6 айға шекем жеңиллетилген дәўир менен, 3 жылдан көп болмаған мүддетке бериледи.

Усы нызам талапларына көре, дизимдеги пуқараның режелестирген шаңарақ исбилерменлгин әмелге асырыў имканияты бар ҳәм банктен алынатуғын жеңиллетилген кредит қаржысын мақсетли жумсап, шаңарақ ағзаларын жумыс пенен тәмийинлениўи ҳәм кредитти өз ўақтында қайтарылыўын тәъмийнлейди деп пухаралардың өзин-өзи басқарыў органы баслықларының исеним билдирген усынысы ҳәм микрокредитлер қайтарылыўының тәмийнаты сыпатында усынылған тәмийнат түрлеринен бири тийкар болып есапланады.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

02.08.2018 ЖЫНАЯТШЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎДЕ БИРГЕ ИСЛЕСИЎДИ КҮШЕЙТИЎИМИЗ ТИЙИС

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында усы жыл 27-июль күни жынаятшылықтың ерте алдын алыў бағдарындағы жумыслардың бүгинги жағдайы, бул бойынша ишки ислер уйымлары ҳәм басқа да мәмлекетлик уйымлардың жуўапкершилигин арттырыў, системада жүзеге келген машқалалар менен кемшиликлерди сапластырыў мәселелерине бағышланып болып өткен  видеоселектор мәжилисинен келип шығатуғын ўазыйпаларға арналған ушырасыў болып өтти.
 

02.08.2018 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОЙБАРЛАРДЫҢ ОРЫНЛАНЫЎ БАРЫСЫ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде республикамыз делегациясының сырт еллерге сапары даўамында дүзилген инвестициялық жойбарлардың ҳәм басқа да шәртнамалардың орынланыў барысы, бул бағдарда орын алып атырған айырым машқалалар және оның шешими бойынша алда турған ўазыйпаларға бағышланған мәжилис болып өтти.

24.07.2018 АРАЛ УЛТАНЫНДА ЖӘНЕ БИР ГАЗ ҚУДЫҒЫНАН ГАЗ ШЫҚТЫ

Бурын хабар еткенимиздей, «Үстирт геофизика экспедициясы» филиалы жәмәәти бүгинги күнде Үстирт кеңислиги ҳәм Аралбойы аймақларында ҳәм оның ултанында шет ел («Лукойл», “ERIEL”) компаниялары менен биргеликте тәбийғый жер асты байлықларын излеў ҳәм изертлеў жумысларын алып бармақта. Январь айында, олар тәрепинен төменги Сүргил кәни ашылып, оны өзлестириў бойынша жумыслар баслап жиберилген еди. Үстирт излеў-бураўлаў басқармасы менен биргеликте алып барылған жумыслар нәтийжесинде күни кеше бул жерде қазылған тағы бир қудықтан газ шыға баслады.

22.07.2018 КУБОК ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында спорттың мини футбол, волейбол ҳәм стол тенниси бойынша Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң кубогы ушын болып өткен жарыс жуўмақланып, жеңимпазлар анықланды.

20.07.2018 КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎЛАР

Өзбекстан Республикасы Президентиниң тапсырмасына бола, бүгинги күнде республикамыздың барлық қала ҳәм районларында көшпели қабыллаўханалар шөлкемлестириў режелестирилген. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Муўса Ерниязов республикамыздың ең шетки аймақларынан бири болған — Қоңырат районының «Қарақалпақстан» посёлкасы турғынлары менен ушырасты.

17.07.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА 55 МЕТР БИЙИКЛИКТЕГИ БАЙРАҚЛАР ОРНАТЫЛАДЫ

Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма жети жыллық байрамы алдында Нөкис қаласында Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик байрақлары орнатылады.

16.07.2018 СПОРТ ОЙЫНЛАРЫНА СТАРТ БЕРИЛДИ

Республикалық ойын түрлери ҳәм жеңил атлетика бойынша қәнигелестирилген балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебинде жарыстың ашылыў салтанаты болып өтти. Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов шығып сөйлеп, жарыс қатнасыўшыларына әўмет тиледи.