Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Соңғы жылларда Өзбекс­танда заманагөй талап­лар­ға жуўап беретуғын, елимиздиң ғəрезсизлиги, оның қəўипсизлиги ҳəм аймақлық пүтинлигиниң исенимли кепили болған Қураллы Күшлерди дүзиў ҳəм миллий армиямызды қəлиплестириў бо­йынша бир қатар унамлы жумыслар əмелге асырылды. Миллий нызамшылық базасында да қорғаныў, қəўипсизлик мəселелерине байланыслы ҳуқықый ҳүжжетлер жетилистирилип барылмақта.

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти.

Дəслеп республикамыз халқы, əсиресе, улыўма орта билим бериў мектеби ҳəм кəсип-өнер колледжлериниң оқыўшы-жаслары ушын əскерий техникалар ҳəм қурал-жарақлардың көргизбеси өткерилди.

— Əскерий техникаларды, ҳəр қыйлы қурал-жарақларды тек əскерий кинолардан ғана көргенбиз. Мине, бүгинги көргизбедеги ҳақыйқый қурал-жарақлар менен техникалар бизлерде өзгеше тəсирлер қалдырды. Келешекте мен де əскер болып, елимиздиң, Ўатанымыз тынышлығы жолында хызмет етемен,-дейди 9-санлы орта билим бериў мектеби оқыўшысы А.Ибрагимов.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы, Əскерий-ҳəкимшилик секторы басшысы М.Ерниязов, Арқа-Батыс əскерий округиниң сəркардасы Ф.Артиқовлар ҳəм басқалар шығып сөйлеп, округтиң l9 жыллығы менен қутлықлады ҳəм ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халық пенен армия­ның бирлигин тəми­йинлеў мақсетинде əскерий-ҳəкимшилик секторының дүзилгенлиги, буннан тысқары, Қураллы Күшлеримизде кең көлемли реформалардың əмелге асырып атырғанлығы жөнинде де айтып өтти.

Соң бир топар тараў ветеранларына Өзбекстан Республикасы Қорғаныў министрлигиниң көкирек нышанлары салтанатлы жағдайда тапсырылды. Сондай-ақ, əскерий хызметкерлер ҳəм колледж оқыўшы-жаслары арасында спорттың əскерийлестирилген эстафета түри бойынша жарыс шөлкемлестирилип, Миллий гвардияшылар ҳəм Хожели агро-экономикалық кəсип-өнер колледжиниң оқыўшылары жеңимпазлықты қолға киризди ҳəм оларға шөлкемлестириўшилер тəрепинен баҳалы саў­ғалар тапсырылды.

Салтанатлы мəжилиске Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслықлары, Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарлары, тараў басшылары ҳəм кең жəми­йетшилик ўəкиллери қатнас­ты.

Илаж соңында қатнасыўшыларға Өзбекстан Қураллы Күшлериниң қосық ҳəм аяқ ойын ан­самбли ҳəм қарақалпақ көркем-өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы қойып берилди.

 

Басқа жаңалықлар RSS

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.

24.01.2018 ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ЖҮРЕГИНДЕ МӘҢГИ САҚЛАНАДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекис­тан Республикасының Биринши Президенти, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың 80 жыллығына бағышланған еслеў кешеси болып өтти.

21.01.2018 ТЕАТРЫМЫЗДАҒЫ «ТӘҒДИР СЫНАҚЛАРЫ»

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекистан Республикасы Мәденият министрлиги, «Өзбектеатр» дөретиўшилик өндирислик бирлеспеси, елимизде мийман болып турған Өзбек миллий академиялық драма театры дөретиўши жәмәәтиниң белгили өзбек жазыўшысы ҳәм драматург Қ.Нарқабылдың «Тәғдир сынақлары» пьесасы тийкарында сахналастырылған спектакльдиң премьерасы болып өтти.

20.01.2018 «АРДАҚЛАЎ — 2017» СЫЙЛЫҒЫ ӨЗ ИЙЕЛЕРИНЕ ТАПСЫРЫЛДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында «Ардақлаў-2017» сыйлығының жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти.