Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ЖҮРЕГИНДЕ МӘҢГИ САҚЛАНАДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекис­тан Республикасының Биринши Президенти, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың 80 жыллығына бағышланған еслеў кешеси болып өтти.

Дәслеп Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик гимнлери жаңлады.

Илаж қатнасыўшылары Ислам Кәримовтың өмири ҳәм мийнет жолына бағышлан­ған «Ғәрезсизлигимиздиң қурыўшысы» ҳүжжетли фильмин тамаша етти.

Кешеде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев шығып сөйлеп, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң тийкарын салыўшы, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, елимиздиң Биринши Президенти Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың ана Ўатанымыздың келешеги, ел-журтымыздың раўажланыўы жолындағы уллы тарийхый хызметине тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей, Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 27-ноя­брьдеги «Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың 80 жыллығын белгилеў ҳаққында»ғы қарары тийкарында пүткил елимиз бойлап   кең көлемли илажлар өткерилмекте.

Биринши Президентимиз өзиниң пүткил өмири ҳәм хызмети даўамында «Бизден азат ҳәм абат Ўатан қалсын!», «Елим деп, журтым деп, жанып жасаў керек!» деген уллы идеяларды алға қойып, келешек әўлад ушын ибрат мектебин жаратты. Ҳақыйқый жетекши сыпатында өз Ўатанын жанынан артық көретуғын,  пуқаралардың ҳуқықлары менен мәплерин қорғаўды өмириниң баслы мақсети деп билетуғын еди. Сонлықтан да  көп миллетли халқымыздың жүрегинен терең орын алды.

Өзиниң көп қырлы сиясий жумысы, уллы инсаныйлық пазыйлетлери менен Ўатанымыздың көп әсирлик тарийхында өшпес из қалдырды. Ол тек ғана мәмлекетимизде емес, ал дүнья көлеминде үлкен ҳүрмет ҳәм абырай-мәртебеге ийе болған уллы шахс ҳәм ғайраткер сыпатында танылды.

Биринши Президентимиздиң басшылығында  елимиздиң барлық аймақлары сыяқлы республикамызда да  қысқа дәўир ишинде әсирге татырлық реформалар әмелге асырылды. Ғәрезсизликтиң дәслепки жылларынан баслап қала ҳәм ра­йонларымыз, шетки аўылларымыз жаңаша түске енди, заманагөй кәрханалар, социаллық тараў объектлери бой тикледи, коммуникация тармақлары қурылды. Арал  апатшылығының ақыбетлерин сап­лас­тырыўға қаратылған бир қатар қайырлы ислер әмелге асырылды.

Ислам Әбдиғаниевичтиң тиккелей басламасы менен  Үстирт әжайыбаты саналған «Қоңырат сода заводы» унитар кәрханасы иске түсирилген болса, 2015-жылы тараўдағы ең ири жойбар, улыўма баҳасы 4 миллиард доллардан зыят болған Үстирт газ-химия комплекси пайдаланыўға тапсырылды. Дүнья жүзиниң мыңлаған туристлерин өзине қаратып киятырған «Саҳрадағы Лувр» аты менен жәҳәнге танылған И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейиниң жаңа имаратлары қурылды.

Биринши Президентимиздиң басшылығында пайтахтымыз Нөкис қаласы қысқа ўақыт ишинде заманагөй, шырайлы қалалардың бирине айланды. 2014-2016-жыллар даўамында Нөкис қаласы менен Беруний районының орайында 50 ден зыят көп қабатлы турақ жайдың қурылысы питкерилген болса, аўыллық жерлерде үлги жойбарлар тийкарында бир қатар турақ жайлар пайдаланыўға тапсырылды, Саламат ҳәм бәркамал әўладты тәрбиялаў мақсетинде Балалар спортын раўажландырыў қорының есабынан             2009-2016-жыллар даўамында 7 жаңа спорт комплекси, мектеплердиң жанында 58 жаңа  спорт залы, 8 спорт майданшасы, 4 жүзиў бассейни қурылды ҳәм реконструкцияланды. Соңғы жети жыл ишинде жәми 3 мың орынға мөлшерленген 20 балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектеби пайдаланыўға берилди.

Республикамыздың халқы Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың «Мен тек ғана өзбек хал­қының емес, ал, қарақалпақ халқының да пер­зентимен!»,-деген шын-жүректен шыққан сөзин ҳәр дайым мақтаныш пенен еске алады.

Илажда Өзбекистан Илимлер академиясының академиги С.Рашидова, Өзбекистан Республикасына мийнет сиңген көркем-өнер ғайраткери Т.Кузиев, И.Юсупов атындағы инталы балалар мектеп-интернатының оқыўшысы А.Қалыбаева, Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзасы Г.Анна­қлычева,  Ислам Кәримов атындағы Республикалық қа­йырқомлық жәмийетлик фондының департамент басшысы Б.Убайдуллаев, Ислам Кәримов атындағы илимий-ағартыўшылық естелик комплексиниң хызметкери У.Азизов,  Қарақалпақстан Республикасы «Нураный» қорының баслығы Ш.Уснатдинов уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, халқымыздың әдиўли перзенти Ислам Кәримовтың тарийхый қысқа дәўирде елимизди раўажланған мәмлекетлер қатарына қосыўдағы, сондай-ақ, жас әўладтың бахытлы келешеги жолындағы хызметлерин еске түсирди.

Өзбекистан Республикасының Биринши Президентиниң өмирлик жолдасы Т.Каримова шығып сөйлеп, экологиялық апатшылық аймағында жасап атырған халықтың турмыс дәрежесин жақсылаў жолындағы хызметлерине,  халқымыздың бийтәкирар мәденияты, әдебияты менен көркем-өнерине болған айрықша ҳүрметине тоқтап өтти ҳәм илаж шөлкемлестириўшилерине миннетдаршылық билдирди.

Кеше республикамыз көркем-өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы менен жуўмақланды.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев қатнасты.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.

21.01.2018 ТЕАТРЫМЫЗДАҒЫ «ТӘҒДИР СЫНАҚЛАРЫ»

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекистан Республикасы Мәденият министрлиги, «Өзбектеатр» дөретиўшилик өндирислик бирлеспеси, елимизде мийман болып турған Өзбек миллий академиялық драма театры дөретиўши жәмәәтиниң белгили өзбек жазыўшысы ҳәм драматург Қ.Нарқабылдың «Тәғдир сынақлары» пьесасы тийкарында сахналастырылған спектакльдиң премьерасы болып өтти.

20.01.2018 «АРДАҚЛАЎ — 2017» СЫЙЛЫҒЫ ӨЗ ИЙЕЛЕРИНЕ ТАПСЫРЫЛДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында «Ардақлаў-2017» сыйлығының жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти.