Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ЖҮРЕГИНДЕ МӘҢГИ САҚЛАНАДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекис­тан Республикасының Биринши Президенти, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың 80 жыллығына бағышланған еслеў кешеси болып өтти.

Дәслеп Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик гимнлери жаңлады.

Илаж қатнасыўшылары Ислам Кәримовтың өмири ҳәм мийнет жолына бағышлан­ған «Ғәрезсизлигимиздиң қурыўшысы» ҳүжжетли фильмин тамаша етти.

Кешеде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев шығып сөйлеп, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң тийкарын салыўшы, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, елимиздиң Биринши Президенти Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың ана Ўатанымыздың келешеги, ел-журтымыздың раўажланыўы жолындағы уллы тарийхый хызметине тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей, Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 27-ноя­брьдеги «Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың 80 жыллығын белгилеў ҳаққында»ғы қарары тийкарында пүткил елимиз бойлап   кең көлемли илажлар өткерилмекте.

Биринши Президентимиз өзиниң пүткил өмири ҳәм хызмети даўамында «Бизден азат ҳәм абат Ўатан қалсын!», «Елим деп, журтым деп, жанып жасаў керек!» деген уллы идеяларды алға қойып, келешек әўлад ушын ибрат мектебин жаратты. Ҳақыйқый жетекши сыпатында өз Ўатанын жанынан артық көретуғын,  пуқаралардың ҳуқықлары менен мәплерин қорғаўды өмириниң баслы мақсети деп билетуғын еди. Сонлықтан да  көп миллетли халқымыздың жүрегинен терең орын алды.

Өзиниң көп қырлы сиясий жумысы, уллы инсаныйлық пазыйлетлери менен Ўатанымыздың көп әсирлик тарийхында өшпес из қалдырды. Ол тек ғана мәмлекетимизде емес, ал дүнья көлеминде үлкен ҳүрмет ҳәм абырай-мәртебеге ийе болған уллы шахс ҳәм ғайраткер сыпатында танылды.

Биринши Президентимиздиң басшылығында  елимиздиң барлық аймақлары сыяқлы республикамызда да  қысқа дәўир ишинде әсирге татырлық реформалар әмелге асырылды. Ғәрезсизликтиң дәслепки жылларынан баслап қала ҳәм ра­йонларымыз, шетки аўылларымыз жаңаша түске енди, заманагөй кәрханалар, социаллық тараў объектлери бой тикледи, коммуникация тармақлары қурылды. Арал  апатшылығының ақыбетлерин сап­лас­тырыўға қаратылған бир қатар қайырлы ислер әмелге асырылды.

Ислам Әбдиғаниевичтиң тиккелей басламасы менен  Үстирт әжайыбаты саналған «Қоңырат сода заводы» унитар кәрханасы иске түсирилген болса, 2015-жылы тараўдағы ең ири жойбар, улыўма баҳасы 4 миллиард доллардан зыят болған Үстирт газ-химия комплекси пайдаланыўға тапсырылды. Дүнья жүзиниң мыңлаған туристлерин өзине қаратып киятырған «Саҳрадағы Лувр» аты менен жәҳәнге танылған И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейиниң жаңа имаратлары қурылды.

Биринши Президентимиздиң басшылығында пайтахтымыз Нөкис қаласы қысқа ўақыт ишинде заманагөй, шырайлы қалалардың бирине айланды. 2014-2016-жыллар даўамында Нөкис қаласы менен Беруний районының орайында 50 ден зыят көп қабатлы турақ жайдың қурылысы питкерилген болса, аўыллық жерлерде үлги жойбарлар тийкарында бир қатар турақ жайлар пайдаланыўға тапсырылды, Саламат ҳәм бәркамал әўладты тәрбиялаў мақсетинде Балалар спортын раўажландырыў қорының есабынан             2009-2016-жыллар даўамында 7 жаңа спорт комплекси, мектеплердиң жанында 58 жаңа  спорт залы, 8 спорт майданшасы, 4 жүзиў бассейни қурылды ҳәм реконструкцияланды. Соңғы жети жыл ишинде жәми 3 мың орынға мөлшерленген 20 балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектеби пайдаланыўға берилди.

Республикамыздың халқы Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың «Мен тек ғана өзбек хал­қының емес, ал, қарақалпақ халқының да пер­зентимен!»,-деген шын-жүректен шыққан сөзин ҳәр дайым мақтаныш пенен еске алады.

Илажда Өзбекистан Илимлер академиясының академиги С.Рашидова, Өзбекистан Республикасына мийнет сиңген көркем-өнер ғайраткери Т.Кузиев, И.Юсупов атындағы инталы балалар мектеп-интернатының оқыўшысы А.Қалыбаева, Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзасы Г.Анна­қлычева,  Ислам Кәримов атындағы Республикалық қа­йырқомлық жәмийетлик фондының департамент басшысы Б.Убайдуллаев, Ислам Кәримов атындағы илимий-ағартыўшылық естелик комплексиниң хызметкери У.Азизов,  Қарақалпақстан Республикасы «Нураный» қорының баслығы Ш.Уснатдинов уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, халқымыздың әдиўли перзенти Ислам Кәримовтың тарийхый қысқа дәўирде елимизди раўажланған мәмлекетлер қатарына қосыўдағы, сондай-ақ, жас әўладтың бахытлы келешеги жолындағы хызметлерин еске түсирди.

Өзбекистан Республикасының Биринши Президентиниң өмирлик жолдасы Т.Каримова шығып сөйлеп, экологиялық апатшылық аймағында жасап атырған халықтың турмыс дәрежесин жақсылаў жолындағы хызметлерине,  халқымыздың бийтәкирар мәденияты, әдебияты менен көркем-өнерине болған айрықша ҳүрметине тоқтап өтти ҳәм илаж шөлкемлестириўшилерине миннетдаршылық билдирди.

Кеше республикамыз көркем-өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы менен жуўмақланды.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев қатнасты.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

23.05.2018 А.Х.Сапарбаевты Беруний районы ҳәкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында

А.Х.Сапарбаевты Беруний районы ҳәкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының
БИЙЛИГИ

23.05.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Беруний районлық Кеңсиниң гезексиз жигирма сегизинши сессиясы болып өтти.

18.05.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Корея Республикасы «Evergreen Motors Group» компаниясының баслығы Ким Чанг Кеон басшылығындағы исбилермен, жәмийетлик ҳәм билимлендириў топары ўәкиллеринен ибарат делегацияны қабыллаў мәресими болды

17.05.2018 ОРАЙЛЫҚ САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНЫҢ МӘЖИЛИСИ

Усы жыл 17-май күни Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының мәжилиси болып өтти.

Оны Орайлық сайлаў комиссиясының баслығы Е.Джуманазаров басқарып барды. 

08.05.2018 БАЙРАМ ТАМАШАЛАРЫНА УЛАСЫП КЕТТИ

Тарийхты еслеп жасаў, инсанды ардақлаў, өткенлердиң естелигин ҳүрметлеў — бул миллий қәдириятларымызда, дәстүрлеримизде айрықша орын тутады. Өйткени,  халқымыздың турмысында   өшпес из қалдырған бул сәне ҳәр бир шаңарақта, ҳәр бир қала ҳәм аўылда жыл сайын қуўаныш-қайғы менен  күтип алынады. Себеби, елимизде тәғдири мине усы сәне менен байланыспаған, яғный, ата-бабалары екинши жер жүзилик урыс­тың  зардабын тартпаған бирде-бир шаңарақ болмаса керек.

08.05.2018 ИНСАН ҚӘДИРИ УЛЛЫ, ЕСЛЕЎ МУҚАДДЕС

Пайтахтымыздағы «Ҳәсиретли ана» естелиги алдында 9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күнине, сондай-ақ, Екинши жәҳән урысында қурбан болғанлардың ҳүрметине арналған мәресим болып өтти. 

04.05.2018 «МЕҲНАТ ФАХРИЙСИ» КӨКИРЕК БЕЛГИЛЕРИ ТАПСЫРЫЛДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Өзбекистан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураний» қорының жумысын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында шөлкемлестирилген I, II, III дәрежели «Меҳнат фахрийси» көкирек белгилерин тапсырыў салтанаты болып өтти.

02.05.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде усы жылдың 21 ҳәм 24-апрель күнлери аралығында Өзбекстан мусылманлары басқармасы тәрепинен шөлкемлестирилген Қуран жарысының «Ҳифз» жөнелиси бойынша биринши орын ийеси, жарыстың абсолют жеңимпазы жерлесимиз, Ташкент Ислам институтының талабасы Жолдасбай Нуритдиновты қабыллаў мәресими болды.

28.04.2018 МИЙНЕТТИ ҚОРҒАЎ: ЖАС ХЫЗМЕТКЕРЛЕРДИ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЙМЫЗ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси жанындағы Пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тәмийинлеў мәселелери бойынша аймақлық комиссиясы ҳәм Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесиниң шөлкемлестириўинде усы атамада «28-апрель — Дүнья жүзилик мийнетти қорғаў күни» мүнәсибети менен дөгерек сәўбети болып өтти.