Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ТЕАТРЫМЫЗДАҒЫ «ТӘҒДИР СЫНАҚЛАРЫ»

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекистан Республикасы Мәденият министрлиги, «Өзбектеатр» дөретиўшилик өндирислик бирлеспеси, елимизде мийман болып турған Өзбек миллий академиялық драма театры дөретиўши жәмәәтиниң белгили өзбек жазыўшысы ҳәм драматург Қ.Нарқабылдың «Тәғдир сынақлары» пьесасы тийкарында сахналастырылған спектакльдиң премьерасы болып өтти.

Премьераны Өзбекис­танға хызмет көрсеткен артист, Өзбек миллий академиялық драма театрының директоры Ф.Маҳсудов ашты ҳәм алып барды.

Онда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Республикалық «Нураный» қорының баслығы Ш.Уснатдинов, Өзбекистан халық артистлери Э.Камилов ҳәм Н.Аңсатбаевлар шығып сөйледи.

Атап өтилгениндей, өзбек жазыўшысы, драматург Қ.Нарқабыл бизиң китапқумар халқымызға жақыннан таныс. Көп қырлы дөретиўши соңғы пайытларда Өзбек миллий академиялық драма театры сыяқлы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик акаде­миялық музыкалы театры менен дөретиўшилик бағдарында  тығыз бирге ислесип келмекте. Усы күнге шекем академиялық театрымызда оның турмыстың ҳәр қыйлы көринислерин қамтып ал­ған «Қуяшты сен оятасаң», «Суў көрмей етик шешпе», «Бир бала менен бес ҳаял» ҳәм «Гүл алмаған гөззаллар» шығармалары сахналастырылып, тамашагөйлер тәрепинен жыллы күтип алынды.

Автордың гезектеги «Тәғдир сынақлары» спектакли турмысымыздағы ийманы пүтин, әпиўайы инсанлардың ой-пикирлери, арзыў-нийетлери ҳәм лаўазымынан өз мәпине пайдаланыўшы, инсаныйлық пазыйлетинен жырақ, әдеп-икрамлылық қағыйдаларына әмел етпейтуғын айырым басшылардың қыңыр ислери туўралы сөз етеди.

«Ҳақыйқат ийиледи, бүгиледи, бирақ, сынбайды», дегениндей, ўақыялардың кескин раўажланыўы даўамында бәрибир ҳақыйқат, жақсылық ҳәм пәк сезимлер жеңип шығады.

— Спектакль менде айрықша тәсир қалдырды, - дейди жазыўшы Ш.Уснатдинов. — Автор тәрбиялық әҳмийети жоқары болған шығармадағы шийеленискен ўақыя­лардың кульминациялық ноқатын жақсы таңлап, оның шешимин өзине тән шеберлик пенен ашып бере алған. Соған жараса таң­ланған актёр-актрисалар да өзлерине берилген рольлерди кәмине келтирип ойнады, деп айта аламан. Әсиресе, бас рольди атқар­ған Өзбекистан халық артисти Э.Камиловтың актёрлық шеберлигине тән бермей илаж жоқ. Себеби, ол өз образының ишки кеширмелерин, ишки қарама-қарсылықларын психологиялық ҳәрекетлери менен шыңына жеткерип атқара алды.

Жуўмақлап айтқанда, күшли драматизмге қурылған бул спектакльдиң тәр­биялық әҳмийети оғада жоқары болып табылады. Өзбекистан Республикасында хызмет көрсеткен артист Н.Маҳмудованың режиссёрлық жумысы менен художник Б.Қурбановтың шеберлиги шығарманың көр­кемлигин және де байыт­қан.

Премьерада Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов қатнасты. 

 

Басқа жаңалықлар RSS

23.05.2018 А.Х.Сапарбаевты Беруний районы ҳәкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында

А.Х.Сапарбаевты Беруний районы ҳәкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының
БИЙЛИГИ

23.05.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Беруний районлық Кеңсиниң гезексиз жигирма сегизинши сессиясы болып өтти.

18.05.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Корея Республикасы «Evergreen Motors Group» компаниясының баслығы Ким Чанг Кеон басшылығындағы исбилермен, жәмийетлик ҳәм билимлендириў топары ўәкиллеринен ибарат делегацияны қабыллаў мәресими болды

17.05.2018 ОРАЙЛЫҚ САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНЫҢ МӘЖИЛИСИ

Усы жыл 17-май күни Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының мәжилиси болып өтти.

Оны Орайлық сайлаў комиссиясының баслығы Е.Джуманазаров басқарып барды. 

08.05.2018 БАЙРАМ ТАМАШАЛАРЫНА УЛАСЫП КЕТТИ

Тарийхты еслеп жасаў, инсанды ардақлаў, өткенлердиң естелигин ҳүрметлеў — бул миллий қәдириятларымызда, дәстүрлеримизде айрықша орын тутады. Өйткени,  халқымыздың турмысында   өшпес из қалдырған бул сәне ҳәр бир шаңарақта, ҳәр бир қала ҳәм аўылда жыл сайын қуўаныш-қайғы менен  күтип алынады. Себеби, елимизде тәғдири мине усы сәне менен байланыспаған, яғный, ата-бабалары екинши жер жүзилик урыс­тың  зардабын тартпаған бирде-бир шаңарақ болмаса керек.

08.05.2018 ИНСАН ҚӘДИРИ УЛЛЫ, ЕСЛЕЎ МУҚАДДЕС

Пайтахтымыздағы «Ҳәсиретли ана» естелиги алдында 9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күнине, сондай-ақ, Екинши жәҳән урысында қурбан болғанлардың ҳүрметине арналған мәресим болып өтти. 

04.05.2018 «МЕҲНАТ ФАХРИЙСИ» КӨКИРЕК БЕЛГИЛЕРИ ТАПСЫРЫЛДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Өзбекистан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураний» қорының жумысын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында шөлкемлестирилген I, II, III дәрежели «Меҳнат фахрийси» көкирек белгилерин тапсырыў салтанаты болып өтти.

02.05.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде усы жылдың 21 ҳәм 24-апрель күнлери аралығында Өзбекстан мусылманлары басқармасы тәрепинен шөлкемлестирилген Қуран жарысының «Ҳифз» жөнелиси бойынша биринши орын ийеси, жарыстың абсолют жеңимпазы жерлесимиз, Ташкент Ислам институтының талабасы Жолдасбай Нуритдиновты қабыллаў мәресими болды.

28.04.2018 МИЙНЕТТИ ҚОРҒАЎ: ЖАС ХЫЗМЕТКЕРЛЕРДИ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЙМЫЗ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси жанындағы Пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тәмийинлеў мәселелери бойынша аймақлық комиссиясы ҳәм Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесиниң шөлкемлестириўинде усы атамада «28-апрель — Дүнья жүзилик мийнетти қорғаў күни» мүнәсибети менен дөгерек сәўбети болып өтти.