Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ТЕАТРЫМЫЗДАҒЫ «ТӘҒДИР СЫНАҚЛАРЫ»

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекистан Республикасы Мәденият министрлиги, «Өзбектеатр» дөретиўшилик өндирислик бирлеспеси, елимизде мийман болып турған Өзбек миллий академиялық драма театры дөретиўши жәмәәтиниң белгили өзбек жазыўшысы ҳәм драматург Қ.Нарқабылдың «Тәғдир сынақлары» пьесасы тийкарында сахналастырылған спектакльдиң премьерасы болып өтти.

Премьераны Өзбекис­танға хызмет көрсеткен артист, Өзбек миллий академиялық драма театрының директоры Ф.Маҳсудов ашты ҳәм алып барды.

Онда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Республикалық «Нураный» қорының баслығы Ш.Уснатдинов, Өзбекистан халық артистлери Э.Камилов ҳәм Н.Аңсатбаевлар шығып сөйледи.

Атап өтилгениндей, өзбек жазыўшысы, драматург Қ.Нарқабыл бизиң китапқумар халқымызға жақыннан таныс. Көп қырлы дөретиўши соңғы пайытларда Өзбек миллий академиялық драма театры сыяқлы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик акаде­миялық музыкалы театры менен дөретиўшилик бағдарында  тығыз бирге ислесип келмекте. Усы күнге шекем академиялық театрымызда оның турмыстың ҳәр қыйлы көринислерин қамтып ал­ған «Қуяшты сен оятасаң», «Суў көрмей етик шешпе», «Бир бала менен бес ҳаял» ҳәм «Гүл алмаған гөззаллар» шығармалары сахналастырылып, тамашагөйлер тәрепинен жыллы күтип алынды.

Автордың гезектеги «Тәғдир сынақлары» спектакли турмысымыздағы ийманы пүтин, әпиўайы инсанлардың ой-пикирлери, арзыў-нийетлери ҳәм лаўазымынан өз мәпине пайдаланыўшы, инсаныйлық пазыйлетинен жырақ, әдеп-икрамлылық қағыйдаларына әмел етпейтуғын айырым басшылардың қыңыр ислери туўралы сөз етеди.

«Ҳақыйқат ийиледи, бүгиледи, бирақ, сынбайды», дегениндей, ўақыялардың кескин раўажланыўы даўамында бәрибир ҳақыйқат, жақсылық ҳәм пәк сезимлер жеңип шығады.

— Спектакль менде айрықша тәсир қалдырды, - дейди жазыўшы Ш.Уснатдинов. — Автор тәрбиялық әҳмийети жоқары болған шығармадағы шийеленискен ўақыя­лардың кульминациялық ноқатын жақсы таңлап, оның шешимин өзине тән шеберлик пенен ашып бере алған. Соған жараса таң­ланған актёр-актрисалар да өзлерине берилген рольлерди кәмине келтирип ойнады, деп айта аламан. Әсиресе, бас рольди атқар­ған Өзбекистан халық артисти Э.Камиловтың актёрлық шеберлигине тән бермей илаж жоқ. Себеби, ол өз образының ишки кеширмелерин, ишки қарама-қарсылықларын психологиялық ҳәрекетлери менен шыңына жеткерип атқара алды.

Жуўмақлап айтқанда, күшли драматизмге қурылған бул спектакльдиң тәр­биялық әҳмийети оғада жоқары болып табылады. Өзбекистан Республикасында хызмет көрсеткен артист Н.Маҳмудованың режиссёрлық жумысы менен художник Б.Қурбановтың шеберлиги шығарманың көр­кемлигин және де байыт­қан.

Премьерада Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов қатнасты. 

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.11.2018 МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНЕ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИ ҲӘМ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНИҢ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Ҳүрметли шыпакерлер ҳәм медицина тараўы хызметкерлери!
Бәршеңизди ҳәр жылы елимизде кеңнен белгиленип киятырған кәсиплик байрамыңыз – «Медицина хызметкерлери күни» менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаймыз. 

06.11.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Түркияның Өзбекстандағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси Аҳмет Башар Шен басшылығындағы делегацияны қабыллаў мәресими болды.

06.11.2018 «ТАШКЕНТ» МИЙМАНХАНАСЫ МИЙМАНЛАР ХЫЗМЕТИНДЕ

Усы жыл 6-ноябрь күни пайтахтымыз Нөкис қаласында «Ташкент» мийманханасы пайдаланыўға тапсырылды.

05.11.2018 ПАРЛАМЕНТ КОМИССИЯСЫ АҒЗАЛАРЫ ПАХТА АТЫЗЛАРЫНДА

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының 2017-жыл 4-октябрьдеги “Өзбекстан Республикасының нызам ҳүжжетлерине ҳəм халықаралық мийнет стандартларына муўапық пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тəмийинлеўге байланыслы илажларды күшейтиў ҳаққында”ғы СҚ-231-III-санлы қарарына муўапық Пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тəмийинлеў мəселелери бойынша Парламент комиссиясы дүзилген еди.

 

03.11.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ГЕЗЕКСИЗ ЖИГИРМА ҮШИНШИ СЕССИЯСЫ БОЛЫП ӨТТИ

Усы жылдың 3-ноябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң гезексиз жигирма үшинши сессиясы болып өтти.