Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Депутат минбери

06.10.2018 ХАЛЫҚТЫҢ АРАСЫНДА КӨБИРЕК БОЛЫЎЫМЫЗ КЕРЕК

Мәмлекетимиздиң күннен-күнге алға илгерилеп, раўажланып баратырғанын ҳәр бир пуқараның қәлбиндеги қуўанышта, шаңарақлардың тыныш-татыў турмысында, жас әўладтың алға умтылып, өз арзыўларының орынланыўын ертең емес, усы бүгин көрип, айдын келешегине исенип жасап атырғанында сезип атырмыз.

22.09.2018 МЕДИЦИНА ЖАҢАЛАНЫЎ ЖОЛЫНДА

Ҳақыйқатында да, бүгин денсаўлықты сақлаў тараўында әмелге асырылып атырған жаңаланыўлар ең дәслеп инсан ушын, оның мәпи, турмыс абаданлығын тәмийинлеў ҳәм әлбетте, саламат жасаўына қаратылған.
Заманагөй, халықаралық талаплар дәрежесиндеги медициналық хызмет көрсетиў тараўын пайда етиў, ҳәр тәреплеме бәркамал әўладты камалға келтириў — бул тараўда алып барылып атырған жаңаланыўлардың мазмунын қурайды.

22.08.2018 ЖОҚАРЫ ШЕКЛЕРДИ ГӨЗЛЕГЕН ЖУРТЫМ

Ғәрезсизлигимиздиң 27 жыллық байрамын мүнәсип күтип алыў мақсетинде «Әзиз ҳәм жалғызымсаң, жанажан Өзбекстаным!» деген жақсы идеяны өзинде жәмлеген мәмлекетимиз өзиниң ҳуқықый раўажланыў жолынан нық қәдем менен бармақта.
Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен ҳәр күнимиз жаңалыққа толы, барлық тараўларда да алға илгерилеўлер, өзгерислер, сондай-ақ, елимиздиң экономикасын еркинлестириў, инвестициялық орталықты жаратыўға үлкен дыққат-итибардың қаратылыўын бул бағдарда әмелге асырылып атыр¬ған реформалардың нәтийжесинен көриўимизге болады.

20.08.2018 ЖУРТ СОҚПАҒЫ ЖӘҲӘНДЕГИ ЖОЛЛАРҒА ТЕҢ

Усы күнлерде елимизде халқымыздың әсирлик әрманы болған, Ўатанымыздың әййемги бай тарийхында жаңа бет ашқан, Өзбекстан мәмлекетин дүнья жәмийетшилигинде теңлер ишинде тең еткен, еркин ҳәм азат турмысымызды тәмийинлеп берген   даңқлы ғәрезсизлигимиздиң жигирма жети жыллығы кеңнен белгиленбекте.

12.07.2018 Халық саламатлығы жолындағы реформалар

Бәршемизге мәлим, елимизде ғәрезсизликтиң дәслепки күнлеринен баслап-ақ, халықтың денсаўлығын беккемлеў, әсиресе, аналық ҳәм балалықты қорғаў, физикалық тәрептен саламат, руўхый жақтан бәркамал әўладларды камалға келтириў мәселесине айрықша итибар қаратылып келинбекте.

05.06.2018 КЕПИЛЛЕНГЕН МИЙНЕТҲУҚЫҚЛАРЫ ҲӘМ МӘЖБҮРИЙ МИЙНЕТТИҢ АЛДЫН АЛЫЎ МӘСЕЛЕЛЕРИ

Бүгинги күнде халықаралық көлемде, Өзбекстан Республикасында да инсан ҳуқықлары ең жоқары қәдирият сыпатында ҳәр бир тараўда тәми­йинлениўине айрықша итибар қаратылып атыр. Мәмлекетлер ортасындағы интеграцияласыў нәтийжесинде мәмлекетлер бир-бири менен сиясий, экономикалық ҳәм мәдений тараўларда ғана емес, ал, социаллық тараўларда да, әсиресе, мийнет тараўында  көплеген келисимлерге ерисип, өз-ара мүнәсибетлерге кириспекте. 

25.04.2018 ДОСЛЫҚ, ТАТЫЎЛЫҚ ҲӘМ БИРЛИК — КЕЛЕШЕГИМИЗ ҲӘМ ТЫНЫШЛЫҒЫМЫЗ ТИРЕГИ

2018-жылы 23-24-апрель күнлери Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мир­зиёевтиң мирәтине бола Түркменстан Президенти Гурбангули Бердимухамедовтың Өзбекстан Республикасына сапары еки ел ортасында стратегиялық шериклик мүнәсибетлерин беккемлеў, сондай-ақ, сиясий, экономикалық, мәдений-гуманитар ҳәм бас­қа да тараўлардағы бирге ислесиўди раўажландырыўды жаңа басқышқа көтериўде үлкен қәдем болды.

10.04.2018 ЖУМЫСЛАРЫМЫЗ ƏМЕЛИЙ НƏТИЙЖЕЛЕРГЕ БАҒДАРЛАНҒАН

Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен ислеп шығыл­ған, елимиздиң 2017-202l-жылларда раўажланыўына тий­карлан­ған бағдарлама болыўы белгиленген Ҳəрекетлер стратегиясының турмысымызға енгизилиўи мəмлекетимиз ҳəм жəми­йетимиздиң раўажланыўын жаңа бас­қышқа көтерди. 

07.03.2018 ҲАЯЛ БАХТЫ — ЎАТАН БАХТЫ

«Ҳаял-қызларды қоллап-қуўатлаў ҳәм шаңарақ институтын беккемлеў тараўындағы жумысларды түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Президентимиз Пәрманының мағанасына тереңирек әҳмийет берип қарасақ, ғәрезсизликтиң халқымыз ушын жаратқан азат ҳәм абат турмыс тәризи бәринен бурын ҳаял-қызларымыздың жәмийеттеги мүнәсип орны, бахыт-ығбалында айқын көзге тасланады. Неге дегенде, ғәрезсизликтиң дәслепки күнлеринен-ақ, ҳаял-қызларға ғамқорлық көрсетиў, олардың сиясий белсендилигин арттырыў, кәсиплик, физикалық, руўхый ҳәм интеллектуал потенциалын раўажландырыў, қыз балаларды заманагөй кәсип-өнерлерге бағдарлаў, спортқа кең тартыў, аналық ҳәм балалықты қорғаў, саламат шаңарақты қәлиплестириў мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерилди.

05.03.2018 ЖӘМИЙЕТИМИЗДЕ ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАРДЫҢ ТУТҚАН ОРНЫ

Бизиң мәмлекетимиздегидей ҳаял-қызларға ҳүрмет ҳәм итибар қарататуғын ел дүньяда болмаса керек. Олар елимиз экономикасының еле де алға илгерлеўине өзлериниң салмақлы үлеслерин қосып келмекте.

2018-жыл 2-февральдағы Өзбекстан Республикасы Президентиниң   «Ҳаял-қызларды қоллап-қуўатлаў ҳәм шаңарақ институтын беккемлеў тараўындағы жумысты түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы буның ай­қын мысалы. Усы пәрман тийкарында Өзбекстан ҳаял-қызлар комитетиниң жәмийеттеги белсендилигин арттырыў, ҳаял-қызларды қоллап-қуўатлаў ҳәм шаңарақ институтларын беккемлеў тараўындағы жумысларын жаңалаў мақсетинде комитеттиң тийкарғы ўазыйпалары белгиленди ҳәм оның жаңа структуралары тастыйықланды.

04.03.2018 АДАМ ҚӘЛБИНИҢ НУРЫ — ИЛИМ

Соны айтыў керек, ӨзР Илимлер Академиясына сайлаўлар 2000-жылы өткерилген болса, 2017-жылы, арадан 17 жыл өтип, Илимлер Академиясына 32, соннан медицина илимлери бойынша 5 академик сайланды. Сайланған академиклер арасында Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Иммунология институты директоры, медицина илимлери докторы, профессор Тамарахан Уктамовна Арипованың орны гиреўли.

 

10.02.2018 ХАЛЫҚ ИСЕНИМИ АРТЫП БАРМАҚТА

Мəмлекетимизде əмелге асырылып атырған реформалардың нəтийжелилигин арттырыў, жəмийет турмысының барлық тараўларын модернизациялаў ҳəм либералластырыўға қаратылған жаңа раўажланыў басқышы басланды. 

03.02.2018 Турмысымыз жаңаланыў жолында

Ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мираманович Мирзиёев Олий Мажлиске Мүрǝжатында төмендеги пикирлерди айтқан еди: «Бүгин биз мǝмлекетлик ҳǝм жǝмийетлик турмыс­тың барлық тараўларын түп-тийкарынан жаңа­лаўға қаратылған инновациялық раўажланыў жолына өтпектемиз. Бул бийкарға емес, ǝлбетте. Себеби, заман тез пǝт пенен раўажланып баратырған ҳǝзирги дǝўирде ким утады? Жаңа пикир, жаңа идеяға, инновацияға сүйенген мǝмлекет утады. Инновация — бул келешек дегени».

  • Бетлер:
  • 1
  • 2